Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

De werkgroep

De Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken is opgericht in april 2005. Het werkgebied omvat de gemeente Zutphen en delen van de gemeenten Brummen, Voorst, Lochem en Bronckhorst. Voor kaartjes zie Werkgebied.

De vogelwerkgroep heeft drie hoofddoelen:

  • Kennis verzamelen over vogels in ons werkgebied
  • Beschermen van vogels en hun leefgebied
  • Overdragen van kennis over en enthousiasme voor vogels

Kennis verzamelen over vogels in ons werkgebied

Door het uitvoeren van tellingen, het verzamelen en vastleggen van waarnemingen en het maken van inventarisaties weten we welke soorten en aantallen binnen ons werkgebied verblijven. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen we zien of soorten achteruit of vooruit gaan, maar ook of er nieuwe soorten bijkomen. Het uitvoeren van tellingen kun je als lid alleen doen of in groepsverband. Sinds 2005 tellen we tussen eind augustus en begin november tenminste twee maal in de week de trekvogels op een officiële trektelpost van trektellen.nl. Deze lag tot 2021 bij de Berkel, sinds 2022 bij de Onderlaatse laak. Binnen ons werkgebied liggen verschillende vogelringstations.

Beschermen van vogels en hun leefgebied

Weidevogelbescherming in en rond Zutphen

Rond Zutphen broeden op veel akkers nog tientallen kieviten en enkele scholeksters, zoals op de Voorster Klei, de Tondense Enk, langs de Berkel, op de ijsbaan en in het buitengebied van Warnsveld en Voorst. Op een kleine 400 ha markeren we de nesten, zodat de boeren ze tijdens veldwerkzaamheden weten te liggen en ze kunnen sparen. Ook de Tichelbeeksewaard, het uiterwaardengebied aan de westoever van de IJssel tussen de oude en de nieuwe brug, is een broedgebied voor weidevogels als tureluur, wulp, krakeend, graspieper, gele kwikstaart en soms zelfs kwartelkoning. Sinds 2007 maakt de vogelwerkgroep met pachters van deze weidegrond waar nodig afspraken over uitstel van maaien en aanleg van graseilanden.

Beschermen van uilen, valken en mezen

De Uilenwerkgroep De Oelenwappers valt onder de vogelwerkgroep.  De Oelenwappers plaatsen, onderhouden en controleren nestkasten van steenuilen, kerkuilen, bosuilen en torenvalken. Jonge vogels en teruggevangen adulten krijgen een ring. Met de ringgegevens kan de populatieontwikkeling van de uilen en valken goed worden gevolgd.

Voor huiszwaluwen en boerenzwaluwen hebben we op enkele plaatsen tillen geplaatst met kunstnesten. Voor oeverzwaluwen hebben we een kunstmatige oeverzwaluwwand geplaatst bij het Bronsbergenmeer. Op de Walburgiskerk plaatsten we een nestkast voor een slechtvalk. En we plaatsten en beheren 200 mezenkasten, die we ophingen om eikenprocessierupsen te bestrijden. We onderhouden de kasten en noteren of ze beste zijn. In de Oude IJssel (check) hebben we broedvlotjes voor visdieven uitgezet.

Overige bescherming

Beschermen is ook het volgen van gemeentelijk en provinciaal beleid, het voeren van overleg met de gemeente, het inspreken bij procedures en vervolgens soms het bezwaar maken tegen vogelonvriendelijk beleid.

Overdragen van kennis en enthousiasme

De vogelwerkgroep verzorgt regelmatig vogelcursussen voor beginners of gevorderden. Tijdens deze cursussen krijg je theorielessen en daarna ga je samen naar buiten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Ongeveer eenmaal per maand organiseren we een vogelexcursie voor leden. De excursies zijn zowel in ons eigen werkgebied als elders in het land, in andere landschappen met andere soorten. Een enkele keer gaan we naar het buitenland. Dat zijn doorgaans meerdaagse excursies. Voorafgaand aan de excursies organiseren we vaak een VWG-café, een informele bijeenkomst om elkaar te ontmoeten. Daar houden we lezingen over vogels en de biotopen waar ze in leven.

In de Rammelwaard hebben we een vogelkijkhut laten plaatsen door Staatsbosbeheer. We helpen met het vrijhouden van het uitzicht. Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar hebben we een jeugdafdeling: De Jonge Vogelaars. We organiseren zo`n acht activiteiten per jaar waarbij ervaren vogelaars op stap gaan met de jonge vogelaars. Jonge vogelaars zijn ook welkom op de andere excursies als ze door een volwassene worden begeleid.

Lidmaatschap

Lid worden van de Vogelwerkgroep kan door het lidmaatschapsgeld à € 15,00 (jonge vogelaars € 7,50) over te maken op:

  • bankrekening NL04 TRIO 0379 7064 66
  • t.n.v. Vogelwerkgroep Zutphen e.o. te Zutphen
  • o.v.v. lidmaatschap (betreffende jaar) plus naam en adresgegevens
  • gelijk met de betaling de naam en adresgegevens doorgeven aan het secretariaat

Contactpersonen

Secretariaatvwgzutphen@gmail.com
ExcursiecommissieexcursiesVWG@outlook.com
Uilenwerkgroepzie contactpagina uilenwerkgroep
De Jonge Vogelaarsjongevogelaars@gmail.com
Websiteadvanheuven@kpnmail.nl

Werkgebied

Het totale werkgebied van de vogelwerkgroep beslaat 192 km2, zie onderstaande kaarten.

Verder is er als pdf beschikbaar:

Kaart van het werkgebied met nummering van atlasblokken en kilometerhokken
Onderverdeling van het werkgebied in 68 telgebieden zoals die sinds 2018 gehanteerd wordt tijdens de januaritellingen (42 mB)

Grens werkgebied in rood met gemeentegrenzen in zwart
Grens werkgebied in rood met gemeentegrenzen in zwart
Grens werkgebied in rood met atlasblokken (5 x 5 km)

Links

Vogelsoorten
Natuur- & milieuverenigingen in en rond Zutphen
Vogelwerkgroepen in de omgeving
Landelijke vogelclubs
Websites van vogelaars in de regio
De inrichters van ons landschap
Natuurverenigingen en stichtingen
Gewonde vogels
Diversen
Kaarten
  • De Provincie Gelderland presenteert kaarten over natuur, landschap en landbouw. De kaarten kunt u over elkaar heen leggen om de informatie van de kaarten met elkaar te vergelijken. U kunt bijvoorbeeld kaarten raadplegen over de foerageergebieden voor ganzen, het voorkomen van bijzondere flora en de beschermde natuurmonumenten in Gelderland.
  • Gebiedsbegrenzingen zoeken van Natura 2000 gebieden, beschermde natuurmonumenten (2001), Wetlands (2005), Nationale Landschappen (2007), Nationale Parken (2007) en Ecologische Hoofdstructuur (2007).
Ecologische Hoofdstructuur (2007)
Ecologische Hoofdstructuur (2007)
Facebook

Uitwisselen van informatie via Facebook 

Documenten

Bescherming persoonsgegevens VWG Zutphen.pdf
Huishoudelijk Reglement 2020.pdf